තිනේත්‍රා-2022 අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය කෙටි චිත්‍රපට වැඩමුළුව හා තරගාවලිය

සහභාගි වීම සඳහා මේ සමග ඇති ගූගල් පෝරමය 2022/07/12 දිනට පෙර සම්පූර්ණ කර එවන්න.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy44dLtV89QJGq03icpSd2QznG06jc3Yn7z4ovkTmEpE73AQ/viewform?usp=sf_link