සිනමාවේ සොඳුරු පෙරළිකරු, ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ අශෝක හඳගම, හෝරා කිහිපයක් දොඩමළුවන අවකාශය.

දිනය – 2022 ජනවාරි 21
වේලාව – සවස 7.00

𝗝𝗼𝗶𝗻 𝗭𝗼𝗼𝗺 𝗠𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴
https://learn.zoom.us/j/63146391689?pwd=VFEzNHNNY1lDZ1ZxVjRMRzBvWDFNQT09

Meeting ID: 631 4639 1689
Passcode: B0*hKhaF

Leave a Comment