පර්යේෂණයන්හි නියුක්ත වීම සහ ඒ මගින් නව දැනුම ගවේෂණය වර්තමානය වන විට වැඩි වෙමින් පවතී. මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි දැනුමක් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට ලබා දීමේ අභිලාෂයෙන් පාරිසරික කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශය මඟින් මාර්ගගත දේශන  මාලාවක් සංවිධානය කරනු ලබන අතර එහි පළමුවැන්න 2021 අගෝස්තු මස 11 වන දින පෙරවරු 11.00 සිට පස්වරු 1.00 පවත්වනු ලැබේ. පර්යේෂණයන්ට හිතැති ඔබට ආරාධනා!!!

Resource Person:  Professor Meththika Vithanage, University of Sri Jayawadepepura

Zoom link: https://learn.zoom.us/j/6812171728?pwd=eStOVm5HbzJrL2lKNTBTUjJMTGVFUT09

Meeting ID: 681 217 1728

Passcode: DoEM@2021

Leave a Comment