කොවිඩ් වසංගතය තුළ සමාජ හුදකලා බව හේතුවෙන් වැඩිහිටියන්ට සහ සිසුන්ට ඇතිවන බල බලපෑම්, මානසික ගැටලු සහ ඒ සඳහා පිළියම්.

Join Zoom Meetinghttps://learn.zoom.us/j/66170936060?pwd=eHc0cjN5NWVXakl4QnlZY2o5YkV3dz09


Meeting ID: 661 7093 6060

Passcode: ww9pX*a8

Leave a Comment